top heb

הלימודים לתואר ראשון - כללי

נהלים ופרטים כללים.

לוחות אלה הינם המקור הרישמי למידע מטעם החוג, גם לציונים וגם להודעות, מצויים תחת מערכת ההודעות הממוחשבת של מדעי הרוח על התלמידים להתעדכן לפי הצורך

. על כל תלמיד למסור למזכירות החוג כתובת דוא"ל שבה יהיה נגיש, ולהיות מנוי על רשימת התפוצה האלקטרונית של החוג, PHILOS.

3. לשיעורים מסוימים ישנם תנאי קבלה – דרישות קדם או אישור המורה. חריגה מתנאי הקבלה תתקבל רק באישור המורה. רישום לא מורשה יבוטל.
4. המועד האחרון לסיום כל חובות ההגשה (עבודות סמינריוניות, עבודות רגילות, וכל מטלה אחרת בקורס) הנו כדלקמן:

*לשיעורים של סמסטר א' – עד סוף סמסטר ב' (תאריך מדויק יפורסם בתחילת שנה"ל)
*לשיעורים של סמסטר ב' – עד תחילת סמסטר א' העוקב.
מורה הקורס רשאי להחמיר בתאריכים אלו. העבודה תוגש למזכירות החוג בצירוף שני טפסים: טופס "הגשת עבודות" שימולא על ידי התלמיד, וטופס "הצהרת יושר" שייחתם על ידי התלמיד. עבודה תתקבל באיחור רק באישור מיוחד על בסיס טופס בקשה שיוגש למזכירות. במקרה שאושרה הבקשה, הסטודנט מחויב בבירור מול מדור שכר לימוד בכל הנוגע לאיחור.

הספרים שלנו


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מבזקים


קבלת קהל במזכירות החוג

ימים א'-ה 10:00-12:00


מערכת ההודעות והציונים החדשה
בימים הקרובים מזכירות החוג תעבור להשתמש באופן מוחלט במערכת ההודעות והציונים החדשה של הפקולטה למדעי הרוח.

פרטים נוספים תמצאו בלשונית "מידע לסטודנט" תחת "הודעות