haifa logo

החוג לפילוסופיה

אוניברסיטת חיפה

haifa logo

 

 
מבנה לימודים ותנאי קבלה

מבנה לימודים
ותנאי קבלה

תואר ראשון I שני I שלישי
מידע לסטודנט,מועמד

מידע
לסטודנט,מועמד

ציונים I מלגות
לימודים בחו

לימודים בחו"ל

קול קורא I מידע

החוג לפילוסופיה אוניברסיטת חיפה - דף הבית

עכשיו זה מוכח: תלמידי פילוסופיה הם (כמעט) התלמידים הכי חכמים באוניברסיטאות. ראו כאן.

יצירת קשר
מידע חשוב
עבור הודעות שוטפות על המתרחש בחוג, חובה על כל סטודנט/ית בחוג להירשם ל: http://list.haifa.ac.il/mailman/listinfo/philos 

מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג
המלגה, בגובה 35% או 50% שכ"ל, תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי:
פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר בלימוד לשנה א: 644
פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר בלימוד לשנה א: 672

לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
מלגות "אהבת עולם" ו"ג'ויס"