haifa logo

החוג לפילוסופיה

אוניברסיטת חיפה

haifa logo

החוג לפילוסופיה אוניברסיטת חיפה - דף הבית

עכשיו זה מוכח: תלמידי פילוסופיה הם (כמעט) התלמידים הכי חכמים באוניברסיטאות. ראו כאן.

יצירת קשר

לכל הקשור בהנגשת ההוראה ל"קבוצת הסטודנטים" ניתן לפנות לארנון קרן במייל: akeren@univ.haifa.ac.ilאו בטלפון 048249808

"קבוצת הסטודנטים" כוללת: חיילות וחיילים בסדיר ובמילואים, נשות ואנשי כוחות הביטחון, בני ובנות הזוג של המגויסים והמגויסות, בני ובנות משפחות שכולות,

משפחות החטופים, משפחות המפונים ואוכלוסיות אחרות שנפגעו כתוצאה מהמלחמה.

מידע חשוב
עבור הודעות שוטפות על המתרחש בחוג, חובה על כל סטודנט/ית בחוג להירשם ל: http://list.haifa.ac.il/mailman/listinfo/philos 

מלגת 600+ לסטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג
המלגה, בגובה 35% או 50% שכ"ל, תינתן לסטודנטים/ות, בשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי:
פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר בלימוד לשנה א: 644
פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר בלימוד לשנה א: 672

לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
מלגות "אהבת עולם" ו"ג'ויס"