בחינות וציונים

מדריך לצפייה במחברת בחינה סרוקה בפורטל
מערכת רישום לבחינות במועד חריג
מדריך להגשת ערעור על בחינה סרוקה בפורטל הסטודנטים 

הודעות

להודעות שוטפות על המתרחש בחוג ניתן להירשם ל

http://list.haifa.ac.il/mailman/listinfo/philos

טפסים
טופס הגשת עבודות
הצהרת שימוש תקין במקורות
הנחיות לכתיבת הצעת מחקר למ.א
טופס אישור מנחה להגשת תזה
טופס פירוט תחום המחקר
בקשה לקבלה ללימודים לקראת תואר ד"ר