מסלול א' (עם תזה)

היקף השיעורים: היקף התכנית 36 שש״ס: התכנית כוללת קורסים נלמדים בהיקף של 28 שש"ס, בנוסף לעבודת גמר מחקרית (תזה) בהיקף של 8 שש"ס. מתוך הקורסים הנלמדים, לכל היותר 6 שש״ס בדרג 3 והשאר בדרג 4. סדנת עבודות הגמר היא שיעור חובה. ניתן לקחת עד 6 שש״ס מחוץ לחוג (באישור יו״ר הוועדה החוגית לתואר שני). השתתפות בקולוקוויום החוגי במשך שני סמסטרים מזכה ב- 2 שש״ס, והשתתפות בפורום התלמידים המתקדמים במשך שני סמסטרים מזכה ב- 2 שש״ס נוספים. הוועדה החוגית לתואר שני יכולה לחייב את התלמידים בלימודי שפה זרה שנייה בהתאם לנושא עבודת הגמר המחקרית.

עבודות סמינריוניות: התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות אצל מורים שונים, בסמינריונים מדרג 4.
תנאי מעבר משנה אלשנה ב'. התלמידים חייבים לצבור 16 שש״ס בשנה א' בציון ממוצע של לפחות 90 ולמצוא מדריך לתזה. תלמידים שלא עמדו בתנאים אלה, יעברו בשנה ב' ללימודים למסלול ב'. במקרים מיוחדים הוועדה החוגית לתואר שני רשאית לחרוג מכללים אלה בהתאם לשיקול דעתה.
עבודת גמר מחקרית (תזה) התלמידים נדרשים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהדרכת חבר סגל. על התלמידים למצוא מדריך לעבודתם ביוזמתם. עליהם להגיש את הצעת המחקר לעבודה לאישור המנחה, ואחר כך לאישור הוועדה החוגית לתואר שני עד תום הסמסטר הראשון בשנה ב'. 

שקלול ציון סופי
עבודת גמר מחקרית (תזה) — 50%
שתי עבודות סמינריוניות (במשקל שווה) — 20%
שיעורי בחירה וסמינרים — 30%