היקף השיעורים: התלמידים ילמדו שיעורים בהיקף כולל של 36 שש"ס מתוכם לכל היותר 10 שש"ס בדרג 3 והשאר בדרג 4. ניתן לקחת עד 6 שש"ס מחוץ לחוג (באישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני). השתתפות בקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת מזכה ב- 2 שש"ס.

עבודות סמינריוניות: התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות, אצל מורים שונים, בסמינריונים מדרג 4.

 עבודת גמר: התלמידים יכתבו עבודה בעלת אופי מחקר, אותה יגישו בתום השנה השנייה ללימודיהם ולאחר שעמדו בכל חובות השיעורים (כולל העבודות הסמינריוניות). פרויקט הגמר יהיה בהיקף של עבודה סמינריוניות. על התלמידים למצוא מדריך לפרויקט הגמר עד תום הסמסטר הראשון בשנה ב'. העבודה תיכתב בהדרכת מדריך העבודה.

שקלול ציון סופי

עבודת גמר  20%

שתי עבודות סמינריוניות (במשקל שווה)  30%

שיעורי בחירה וסמינרים   50%