יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: ד"ר אריאל מירב  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

א. המסלול הרגיל

תנאי קבלה

החוג יקבל בקשות ממועמדים אשר קבלו תואר שני בפילוסופיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון סופי של 85 לפחות , ובציון עבודת גמר מחקרית של 90 לפחות .על המועמדים למצוא מנחה לדוקטורט מבין מורי החוג המוסמכים לכך ולבקש מהמנחה להעביר בכתב את הסכמתו, לידי יו"ר ועדת ד"ר בחוג.

בנוסף על המועמד/ת להגיש ליור ועדת ד"ר בחוג (עדיפות לאימייל) את המסמכים שלהלן:

(1) טופס בקשה לקבלה ללמודים לדוקטורט בחוג לפילוסופיה

(2) הצהרת כוונות קצרה לגבי נושא המחקר המוצע בעברית ובאנגלית.

(הכוונה אינה להצעת מחקר לדוקטורט, שתוגש רק בסוף שנת הלימודים הראשונה).

(3) גליונות ציונים מאושרים לכלל הלמודים האקדמיים של המועמד וצילומי תעודות הגמר (בתוספת תרגומים במקרה שהמסמכים אינם כתובים בעברית או באנגלית).

(4) העתקים מעבודות הגמר ומכל הפרסומים הפילוסופיים של המועמד (במקרה שהעבודות האלה לא נכתבו בעברית או באנגלית, יש להגיש דוגמא אחרת של כתיבה פילוסופית של המועמד בעברית או באנגלית, כגון עבודה סמינריונית בפילוסופיה).

(5) קורות חיים, בעברית ובאנגלית המציגים בקצרה פרטים על חינוכו ונסיונו האקדמי של המועמד ופרטים רלבנטיים נוספים.

על המועמד לבקש משני ממליצים לשלוח מכתבי המלצה עדכניים ישירות לוועדת הדוקטורט, החוג לפילוסופיה,שד' אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838. כמוכן,אחד הממליצים יהיה מדריך עבודת הגמר לתואר השני.

 

תכנית הלמודים

תלמיד דוקטורט חייב בסדנת דוקטורט (2 שש"ס) וב-8 שש"ס של קורסים מתקדמים (אצל מורים שונים), בהם יש להם חובת נכוחות אך אינם חייבים במבחנים או עבודות. ניתן להשתתף בפגישות הקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס) כחלק מחובת 8 השש"ס.
ועדת הדוקטורט רשאית להטיל חובות נוספות על התלמיד בהתאם לרקע שלו ולתחום המחקר.

מהלך כתיבת העבודה

מהלך כתיבת העבודה נמשך 4 שנים ומתחלק לשני שלבים. בשלב א', שאורכו יכול להיות לכל היותר שנה (אך בהחלט יכול להיות קצר מזה) מכינים התלמידים הצעת מחקר לדוקטורט. בשלב ב' כותב התלמיד את העבודה עצמה.

שלב א'

מטרת הצעת המחקר לדוקטורט להוכיח שהתלמידים אכן מוכנים להתחיל בכתיבת עבודת הדוקטור. ההצעה תהיה באורך של כעשרה עד עשרים עמודים ותכלול את הנושאים הבאים:

שם העבודה בעברית ובאנגלית

הסבר והגדרת הנושא

פרוט העבודה המחקרית שנעשתה עד כה על הנושא, והסבר מה החידוש והתרומה במחקר המוצע

רשימת פרקי העבודה ותוכנם

ביבליוגרפיה

לאחר שיאשרו המדריכים את ההצעה, יגישו אותה הסטודנטים לוועדה הד"ר החוגית, וזו תשלח את ההצעה לשיפוט. לאור חוות הדעת של השופט (או השופטים) תחליט הוועדה אם לאשר את ההצעה כמות שהיא, לדחות אותה, או לאשר אותה בכפוף לשינויים ותיקונים. אושרו ההצעות כמות שהן, או שתיקנו התלמידים את הטעון תיקון לשביעות רצונה של הוועדה, יעברו התלמידים לשלב ב'.

שלב ב'

בשלב ב' התלמידים יכתבו את עבודת הדוקטור, בהתאם לתקנון ללימודי תואר שלישי.

קצב ההתקדמות יילקח בחשבון בבקשות להמלצות עבור מענקים.

העבודה תוגש לשיפוט תוך ארבע שנים ממועד תחילת שלב א'.

אם כתיבת העבודה לא תסתיים תוך הזמן המוקצב, על התלמיד להגיש בקשה להארכה לאישור

הועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בחוג והדיקן ללימודים מתקדמים.

העבודה תישפט בהתאם לתקנון ללימודי תואר שלישי.

ב. מסלול ישיר לדוקטורט:

מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. במסלול זה משולבים לימודי המ"א והד"ר.

על המועמדים לבקש משני ממליצים לשלוח מכתבי המלצה עדכניים ישירות למזכירות החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838.

הקבלה למסלול זה טעונה אישור ועדת דוקטורט החוגית.

מועמדים למסלול זה חייבים להיות בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשיגו בלימודי התואר הראשון בפילוסופיה ציון ממוצע של 92 לפחות ובחוג השני ציון ממוצע של 90 לפחות.

הגשת מועמדות למסלול זה, מותנית במציאת מנחה על ידי המועמד/ת.

על המועמדים ללמוד את מכסת השיעורים של לימודי התואר השני במסלול עם תזה ולהגיש 2 עבודות סמינריוניות בציון 90 עבור כל אחת.

פרטים נוספים על המסלול תחת הפרק שדן ב"רשות ללימודים מתקדמים" בשנתון זה.

השלמות לתואר שלישי

א. מסלול למסיימים תואר שני בפילוסופיה ללא עבודת גמר מחקרית (תזה)

על המועמדים למסלול זה להשלים כתיבת תזה בציון 90 לפחות, ולהשתתף בסדנה לעבודות גמר, תוך תיאום עם ועדת המ.א. של החוג.

משך הלימודים במסלול השלמה זה הינו לכל היותר שנה.

חריגה מכלל זה טעונה המלצות ואישורים של המנחה, הועדה החוגית, והדיקן ללמודים מתקדמים.

בתום ההשלמות המועמדים יגישו את מועמדותם ללימודי תואר שלישי, והועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

הקבלה לדוקטורט מותנית בנכונותם של מורים בחוג להדריך את התלמידים בכתיבת עבודת הדוקטורט

ב. מסלול השלמות לבעלי תואר מ"א בחוג שאינו פילוסופיה

מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי תואר מ "א ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בציון של 85 לפחות וציון תיזה 90 לפחות, המעוניינים לכתוב עבודת דוקטורט בפילוסופיה. תוכנית הלמודים תכלול כ 26 - שש"ס לימוד השלמה בפילוסופיה .בתום ההשלמות המועמדים יגיש את מועמדותם ללימודי תואר שלישי והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

הקבלה לדוקטורט מותנית בנכונותם של מורים בחוג להדריך את התלמידים בכתיבת עבודת הדוקטורט.