psifas logoהחוגים לפסיכולוגיה ולפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, בתמיכת הקרן לקידום מדעי הרוח (מיסודן של ות"ת ויד הנדיב), פותחים השנה תכנית מצטיינים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי – תכנית 'פסיפס'. הלומדים בתכנית, הראשונה מסוגה בארץ ואחת הראשונות בעולם, לא רק ישלבו לימודים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה אלא יבררו באופן פעיל את הקשרים העשירים בין הדיסיפלינות בעזרת קורסים ייעודיים וסדנאות מחקר, שיינתנו במשותף על ידי מרצים משני החוגים. הקורסים הייעודיים הללו יכינו את הסטודנטים לעבודת גמר מחקרית, סמינר פסיפס, שתיכתב בהנחייה משותפת של מרצה מהחוג לפסיכולוגיה ומרצה מהחוג לפילוסופיה. הלימודים בקורסים הייעודיים ייעשו בקבוצות קטנות, באופן שמאפשר דיוני עומק ויחס אישי. תלמידי פסיפס יזכו בליווי ובהדרכה לאורך התואר כולו, ויקבלו מענק מחייה בכל שנת לימודים. תכנית פסיפס מציעה מסלול לימודים מאתגר וחדשני, בהנחייתם של מיטב המרצים בשניים מהחוגים המובילים בארץ, שנוגע בשאלות הגדולות שמביאות אותנו להתעניין בנפש ובהתנהגות האנושית (שאלות על משמעות החיים, רציונליות, חופש רצון וכדו'). תלמידי התכנית ירכשו כלים אינטלקטואליים ייחודיים של חקר ושל חשיבה ביקורתית, שיאפשרו להם לשמש כוח מוביל בהמשך דרכם באקדמיה או מחוצה לה.